ANBI status

De Stichting Maassluise Kunstenaars (SMK) heeft de ANBI status aangevraagd, dat wil zeggen dat de SMK na toekenning bij de belastingdienst geregistreerd staat als Algemeen Nut Beogende Instelling. Alle ANBI instellingen moeten diverse gegevens openbaar maken via hun website om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Dit zijn onder andere de doelstelling (beleidsplan), het jaarverslag en een overzicht van de financiën. U vindt deze informatie op deze pagina.

De SMK heeft de ANBI status aangevraagd, omdat dat u als mogelijke donateur extra belastingvoordeel oplevert. In de inkomstenbelastingwet is een extra giftenaftrek voor giften aan culturele instellingen opgenomen. Een gift aan een ANBI instelling levert een extra belastingvoordeel op. U mag 25% extra aftrekken voor de inkomstenbelasting. Daarover volgt, na de definitieve toekenning, meer informatie.

Beleidsplan Stichting Maassluise Kunstenaars 2018-2022

Inleiding

De Stichting Maassluise Kunstenaars (SMK) bestaat sinds 2007. De doelstellingen van de SMK zijn:

 • het behartigen van de artistieke belangen van de groep beeldende kunstenaars die behoren tot de in deze statuten omschreven doelgroep;
 • een actieve bijdrage leveren aan het vergroten van de belangstelling voor en deelname aan culturele evenementen in Maassluis, met name gericht op de beeldende kunst.

Deelname aan de SMK staat open voor (semi-)professionele kunstenaars die in Maassluis of Maasland wonen of daar hun atelier hebben. Er is een procedure voor de toetsing van kandidaat-deelnemers door een commissie.

De belangen van Maassluise Kunstenaars die de stichting wil behartigen, zijn:

 • organisatie van de Kunstroute
 • contact met andere kunstenaars
 • naamsbekendheid en publiciteit
 • expositieruimtes
 • atelierruimtes
 • een stem in het Maassluise kunstbeleid
 • informeren/helpen/stimuleren hoe je werk beter aan de man te brengen
 • een gezonde bestaansbasis
 • regelmatige kunstopdrachten
 • in algemene zin faciliteren

De Stichting Maassluise Kunstenaars is meer dan een behartiger van gezamenlijke belangen van individuele kunstenaars. De SMK is letterlijk en figuurlijk een beeldbepalende organisatie in het culturele netwerk van Maassluis. Dat vraagt om meer zichtbaarheid. Tot nu toe blijft die veelal beperkt tot de jaarlijkse Kunstroute (was eerder Kunst- en Atelierroute).

Om een positie te krijgen als het ‘artistieke gezicht of -visitekaartje van Maassluis’ zal de SMK actiever participeren in lokale culturele activiteiten. Daarbij gaat het om meedenken en meedoen. Dat kan bijvoorbeeld door betrokkenheid bij de jaarlijkse Week van de Cultuur en participeren in projecten van de stadsmakelaar cultuur. Verder is er al een aanzet gegeven tot een meer structurele samenwerking met Theater Koningshof. Daarnaast zijn er tal van mogelijkheden om samen te werken met andere organisaties, zowel binnen het terrein van de cultuur als daarbuiten. Zo moet de SMK zich ontwikkelen tot een organisatie die als vanzelf wordt betrokken bij discussies over en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur in Maassluis.

Het moet aantrekkelijker worden om zich aan te sluiten bij de SMK, met name voor jongeren. Daartoe zijn al initiatieven in voorbereiding. Daarnaast is het te overwegen om de criteria voor deelname te verruimen, als het gaat om de plek waar men woont of werkt.

Om de zichtbaarheid van de SMK en de rol binnen de Maassluise samenleving te versterken wil de SMK meer mensen aan zich verbinden als ´vriend van de kunst´. Mensen die worden uitgenodigd voor exposities, presentaties, workshops en inspiratiebijeenkomsten.

Uitwerking

Samengevat betekent dit dat in 2020 en volgende jaren de volgende zaken zullen worden aangepakt:

 • Actief, Open, Zichtbaar en Betekenisvol
 • Intern zaken goed op orde brengen
 • SMK naar een hoger plan brengen  en daarmee professionaliseren
 • Jonge(re) kunstenaars aantrekken
 • SMK moet meer samenwerken en verbinden
 • SMK verbreden naar vrienden/donateurs/bedrijfsleven
 • SMK financieel versterken en gezond houden

Jaarverslag SMK 2018-2019

Het bestuur van de SMK heeft zorg gedragen voor:

 • Nieuwjaarsborrel 2019 in het Museum Maassluis met een praatje van Bas Verkade. Dit jaar waren ook de sponsoren weer uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Diverse raadsleden waren aanwezig
 • Kunstroute 2019
 • Het vaststellen van de jaarcijfers 2018
 • Deelname van Jos Degen en Mirna den Ouden aan Art-Camp in Hatvan
 • Exposeren in Theater Koningshof
 • Deelname aan de Week van de Cultuur
 • Onderzoek naar expositiemogelijkheden buiten Maassluis
 • Totstandkoming van kunstkaarten van de Maassluise Kunstenaars voor Ervaar Maassluis
 • TenTuinstelling in september 2019
 • Expositie ‘Kerstballen’ in het Museum Maassluis
 • Het up-to-date maken van de kunstkist
 • Uitgave van het boekje ‘Grenzeloos en Tijdloos’, Maassluise Kunstenaars toen en nu’, geschreven door David van der Houwen en Lelia van der Tak
 • Adviseren Taco Pauka in het kader van het onderzoek naar het functioneren van het Museum Maassluis

Andere bestuurlijke activiteiten :

 • Aanleveren van artikelen en advertenties voor ‘De Schakel’ en andere media
 • Bijwonen van de vergaderingen van het Cultuuroverleg Maassluis
 • Het realiseren van een culturele ANBI status voor de Stichting Maassluise Kunstenaars
 • Het bijhouden van de website en facebook door Mick Otten
 • In december 2018 een informele ontvangst van een delegatie uit Hatvan
 • Lief en Leed naar eigen inzicht bijgehouden (mits bekend bij het bestuur)
 • Contact met:
  • de wethouder Cultuur en de beleidsmedewerker Cultuur
  • het bestuur van de Kunstuitleen Maassluis
  • Winkeliersvereniging ‘t Stadshart i.v.m. kunstverloting tijdens KAR 2019
  • de Stichting Stedenband Hatvan-Maassluis, zowel in Maassluis als in Hatvan
  • Ervaar Maassluis
  •  Theater Koningshof (Wim Staessens)
  • de Culturele Raad Maassluis
  • Museum Maassluis
  • het Wilgenrijk
  • Cultuurmakelaar Angela Kok en haar opvolger Gertjan v.d. Velden

Over de leden van de SMK:

De toetsingscommissie is op 1 en 29 november 2018 bijeen geweest. Er waren in totaal 4 kandidaten.  Twee  kandidaten werden nieuwe deelnemer van de Stichting Maassluise Kunstenaars, t.w. Willy Minderhoud en Mischa Koorneef.
Ook waren er  twee ‘terugkeer kunstenaars’, t.w. Elly van Baalen en Dick Tulp. Het totaal aantal deelnemers aan de Stichting bedraagt nu 27.

Activiteitencommissie:

Het organiseren van een interactieve lezing door Arnold Beugelsdijk in februari 2019, enqûete en verdere planning en organisatie van activiteiten.

4 november 2019